KANTOOR
CIB
BIV
AANSPRAKELIJKHEID
VERZEKERING
LINKS
KANTOOR
Het kantoor IMMO BPC is gevestigd op één van de belangrijkste punten van Europa, namelijk de Hoofdstad Brussel, en meerbepaald aan de voet van de Basilique van Koekelberg en op enkele minuten van het Atomium.

CIB
Waar het verplicht is aangesloten te zijn bij het BIV, is een aansluiting bij een beroepsorganisatie vrijblijvend. CIB is de belangrijkste beroepsvereniging in België.

Ze gaat er prat op de meest representatieve, dynamische en integere makelaars te groeperen en werkelijk een kwaliteitslabel te bieden aan de consument en de makelaars zelf door uiterst strenge toegangscriteria.

CIB-Vlaamse Gemeenschap bestaat enerzijds uit autonome (afzonderlijke VZW’s), plaatselijke afdelingen (provinciaal) met rechtspersoonlijkheid (multi-profesioneel) anderzijds uit vier federaties m.n. de federaties van de vastgoedmakelaars, de vastgoedbeheerders, de vastgoedexperten en de vastgoedpromotoren (uni-profesioneel).

De doelstelling naar de leden is drieledig:
 • Informatie: inzake wetgeving, rechtspraak, deontologie, tarifiëring, aangesloten leden. Dit gebeurt via het vakblad Vastgoedflitsen, gratis advies van juridisch adviseur, CIB-jaarboek, Codex Vastgoedrecht, ledenvergaderingen, vakbibliotheek, edm.
 • Werkfaciliteiten: marktondersteuning, goede standaarddocumenten en contracten, gemeenschappelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, gratis verzekering bij overlijden voor de klanten-kopers, internetaansluiting via Brenda, edm.
 • Opleiding: nauwe samenwerking met de centra voor middenstandsopleiding, vervolmakingcursussen door het VIVO Vzw, studiedagen, CIB-congres.
CIB onderhoudt frequente contacten met allerhande overheidsinstellingen en administraties ter verdediging van de belangen van haar leden. Ze is ook aanwezig op de belangrijkste vastgoedbeurzen zoals BIS en tal van regionale beurzen. CIB volgt van nabij de verdere evolutie van de beroepsreglementering (BIV). CIB voert als organisatie publiciteit.

Voor de consument is CIB immers een kwaliteitslabel dat garant staat voor een professionele service en kwaliteit.

Confederatie van Immobiliënberoepen van België
Waterloosteenweg 715/bus 40
1180 Brussel

BIV
Tot voor enkele jaren kon iedereen het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. Dit resulteerde echter in een wildgroei die noch voor de consument, noch voor de professionele makelaar een gezonde situatie was: oneerlijke concurrentie, weinig professionele praktijken en daardoor een slechte reputatie.

Een sanering en professionalisering drong zich op, wat leidde tot de oprichting van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (KB 6 september 1993).

Dit leidde tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Het KB reglementeert aldus de exclusieve uitoefening van:
 • Verkoop, aankoop en ruiling van vastgoed`
 • Verhuring of afstand van onroerende goederen
 • Overdracht van handelsfondsen
 • Syndicschap van mede-eigendom
 • Rentmeesterschap van privaat eigendom
Het BIV heeft drie organen met een specifieke taak:
 • De Nationale Raad:
  • Ziet erop toe dat de voorwaarden inzake toegang tot het beroep worden nageleefd.
  • Legt de voorschriften vast van de plichtenleer (deontologie) en het stagereglement.
  • Stelt de voorwaarden vast waaraan de leden moeten voldoen om de titel van Vastgoedmakelaar te mogen dragen: minimumvoorwaarden inzake opleiding, ervaring en integriteit.
 • De Uitvoerende Kamers:
  • Maakt het Tableau op van de vastgoedmakelaars, de stagiairs: wie mag het beroep uitoefenen.
  • Waakt over de toepassing van de deontologie.
  • Doet uitspraak in tuchtzaken en inzake betwistingen van honoraria.
 • De Kamer van Beroep:
  • Behandelt het beroep tegen elke beslissing van de Uitvoerende Kamer.
Op deze wijze zorgt het BIV voor:
 • De bescherming van het publiek, in het bijzonder wanneer belangrijke materiële of morele belangen op het spel staan.
 • De bescherming van de ernstige beroepsbeoefenaars tegen amateurs die niet de noodzakelijke bekwaamheid hebben om sommige beroepen uit te oefenen of tegen personen bij wie de waarborgen van moraliteit en eerlijkheid niet verenigd zijn.
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16b
1000 Brussel

AANSPRAKELIJKHEID
Iedere vastgoedmakelaar moet zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren.
Het BIV voorziet in zijn deontologie een minimumlastenboek betreffende de beroepsaansprakelijkheid en verduistering door personeelsleden.

Deze omvat ondermeer:
 • De contractuele en extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële of immateriële schade.
 • De geldelijke gevolgen hiervan.
 • Specifieke dekkingen o.a. de aansprakelijkheid bij overdracht van een voorschot aan de verkoper.
 • Verduistering door personeel of diefstal door aangestelden.
Het CIB-garantieplan verzekeringen gaat een heel stuk verder dan wat voorzien is in de BIV-plichtenleer en dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, uitbating en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar. Deze geniet verder van de dekking rechtsbijstand en integriteit.

De klant van de vastgoedmakelaar geniet GRATIS van:
 • De borgstelling derden-gelden.
 • De polis overlijden-koper tussen het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de akte.
 • De brandverzekering bij verkoop tussen het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst en het verlijden van de akte.

VERZEKERING
Wat bij overlijden door ongeval van de koper tussen het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst en de authentieke akte? Dan zal de overblijvende partner instaan voor de betaling van het onroerend goed en alle kosten en lasten die de aankoop met zich meebrengen.

De tijd tussen het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst tot de ondertekening van de authentieke akte (± 4 maanden) is dus een risicovolle periode.
Indien u uw woning aankocht via een vastgoedmakelaar, aangesloten bij C.I.B., wordt dit risico nu herleid.

Uw vastgoedmakelaar waarborgt de betaling bij overlijden door ongeval GRATIS*.
Deze verzekering dekt het risico overlijden door ongeval van de kopers van vastgoed voor de periode vanaf het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst bij uw vastgoedmakelaar tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop bij de notaris.

(*) Het maximum verzekerd kapitaal bedraagt €500.000.

LINKS
Koninklijke federatie van Belgische notarissen: http://www.notaris.be
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars: http://www.biv.be
Fortis: http://www.fortisbank.be